Faaliyet Alanlarımız

Aile Hukuku

Aile Hukuku; Türk Medeni Kanununun 2. Kitabında düzenlenmiştir. Aile Hukuku; Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerinin tanımlandığı hukuk dalıdır. Aile Hukuku için kısaca evliliklerin hukuku denebilir. Kanun Nişanlılık, Evlenme ve Boşanma gibi süreçleri ve tabi olduğu kuralları ayrıntılı olarak anlatmıştır.

Aile Hukuku konusunda ;
 • Boşanma davaları
 • Nafaka davaları
 • Velayet davaları
 • Evlat edinme ile ilgili davalar
 • Babalık Davaları
 • Mal rejimleri ile ilgili davalar
 • Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar

İş Hukuku

İş Hukuku, İş ilişkisi içerisinde çalışanın, işçinin, iş ilişkisi sebebiyle kurulmuş sendikaların ve ilgili diğer kişi ve kuruluşların uyması gereken kuralları ayrıntılı bir biçimde düzenleyen hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalı bir iş yerinde hizmet sözleşmesi ile çalışmaya başlayan ve bu tam zamanlı ya da kısmi çalışmanın karşılığında belirli bir ücret veya prim alan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri ve varsa bağlı olduğu topluluklarla (Sendikalar, Odalar, Bakanlıklar, SGK gibi), olan ilişkilerin nasıl olması gerektiğini düzenleyen uyulması zorunlu kurallar barındırır.

İş mahkemeleri nezdinde iş hukukundan doğan davalar;
 • İş hukukundan doğan davalar (işçi alacakları ; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar)
 • Hizmet tespiti davaları
 • İşe iade davaları
 • İşçi – iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku kavramının tanımlamadan önce vergiyi tanımlamak gerekecektir. Vergi; Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin yasalara göre doğrudan doğruya veya dolaylı olarak vatandaşlarından topladığı paradır.

Vergi hukukundan doğan davalar;
 • Ödeme emrini iptal davaları
 • Gelir vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
 • Kurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
 • KDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
 • Vergi mevzuatından doğan diğer davalar

Miras Hukuku

Miras Hukuku bir gerçek kişinin ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının durumunu düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Mirasçı ise ölmüş ya da gaipliğine karar verilmiş kişinin soy bağı, ölüme bağlı vasiyetname ya da evlat edinme gibi sebeplerle mirasın intikal ettiği veya edeceği kişidir.

Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;
 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)’nın alınması
 • Miras sözleşmeleri
 • İzale-i şuyu davaları
 • Vasiyetnameler
 • Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar
 • Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
 • Mirasçılık belgesi’nin iptali davaları
 • Miras ile ilgili iade davaları